સુખડી ઘઉં ના જીણા લોટ ની Sukhdi Ghau Na Jeena Lot Ni Aru’z Kitchen Traditional Gujarati Sweet Recipe

સુખડી ઘઉં ના જીણા લોટ ની – Sukhdi Ghau Na Jeena Lot Ni – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Sweet Recipe in Gujarati – Mithai – Traditional Recipe – Satam Atham Recipe – Visrati Vangi

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Sukhdi at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે સુખડી કેવી રીતે બનાવવી.

#સુખડી #Sukhdi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Sweet #RecipeinGujarati #Mithai #TraditionalRecipe #SatamAthamRecipe #VisratiVangi #GujaratiFood #ઘઉંનાજીણાલોટનીસુખડી #Sukhdi GhauNaJeenaLotNiSukhdi #SweetRecipe #GujaratiSweet #GujaratiSweetRecipe #MithaiRecipe #MithaiRecipes #મીઠાઈ #મીઠાઈરેસીપી #Traditional #TraditionalRecipe #TraditionalRecipes #SatamAtham #SatamAthamRecipes #સાતમઆઠમ #સાતમઆઠમરેસીપી #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

સુખડી,સુખડી કેવી રીતે બનાવવી,સુખડી બનાવવાની રીત,સુખડી રેસીપી,Sukhdi,Sukhdi Banavani Rit,Sukhdi Recipe,How to make Sukhdi,Sukhdi Bnaavani Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Sweet,Recipe in Gujarati,Mithai,Traditional Recipe,Satam Atham Recipe,Visrati Vangi,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,ઘઉં ના જીણા લોટ ની સુખડી,Sukhdi,Ghau Na Jeena Lot Ni Sukhdi,Sweet Recipe,Gujarati Sweet,Gujarati Sweet Recipe,Mithai Recipe,Mithai Recipes,મીઠાઈ,મીઠાઈ રેસીપી,Traditional,Traditional Recipe,Traditional Recipes,Satam Atham,Satam Atham Recipes,સાતમ આઠમ,સાતમ આઠમ રેસીપી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *