સામા ની ખીર – Sama Ni Kheer – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Farali Recipe in Gujarati – Moraiyo

સામા ની ખીર – Sama Ni Kheer Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Farali Recipe in Gujarati – Faradi – Vrat Recipe – Moraiya Ni Kheer – Upvas Ni Kheer – Sweet – Mithai

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Sama Ni Kheer at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે સામા ની ખીર કેવી રીતે બનાવવી.

#સામાનીખીર #SamaNiKheer #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Farali #RecipeinGujarati #Faradi #VratRecipe #MoraiyaNiKheer #UpvasNiKheer #Sweet #Mithai #GujaratiFood #સામા #ખીર #સામો #Sama #Kheer #Samo #Hambo #હાંબો #HambaNiKheer #KheerRecipe #Khir #KhirRecipe #Vrat #VratRecipes #ફરાળી #ફરાળીરેસીપી #FaraliRecipe #SweetRecipe #GujaratiSweet #GujaratiSweetRecipe #MithaiRecipe #મીઠાઈ #મીઠાઈરેસીપી #Dessert #IndianDessert #IndianDessertRecipe

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *