સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી – Sabudana Ni Lili Khichdi – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe Farali – Nashto

સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી – Sabudana Ni Lili Khichdi Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Farali Recipe in Gujarati – Nashto – Vrat Recipe – Falahar – Healthy Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Sabudana Ni Lili Khichdi at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી કેવી રીતે બનાવવી.

#સાબુદાણાનીલીલીખીચડી #SabudanaNiLiliKhichdi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Farali #RecipeinGujarati #Nashto #VratRecipe #Falahar #HealthyRecipe #GujaratiFood #સાબુદાણાનીખીચડી #SabudanaNiKhichdi #સાબુદાણાખીચડી #SabudanaKhichdi #સાબુદાણા #ખીચડી #Sabudana #Khichdi #ફરાળી #ફરાળીરેસીપી #FaraliRecipe #FaraliRecipes #NashtoRecipe #GujaratiNashto #GujaratiNashtoRecipe #Nasto #Nashta #Nasta #VratRecipes #Vrat #FalaharRecipe #Falahari #FalaharRecipes #FalahariRecipes #Healthy #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી,સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી કેવી રીતે બનાવવી,સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી બનાવવાની રીત,સાબુદાણા ની લીલી ખીચડી રેસીપી,Sabudana Ni Lili Khichdi,Sabudana Ni Lili Khichdi Banavani Rit,Sabudana Ni Lili Khichdi Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Farali,Recipe in Gujarati,Nashto,Vrat Recipe,Falahar,Healthy Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,સાબુદાણા ની ખીચડી,Sabudana Ni Khichdi,સાબુદાણા ખીચડી,Sabudana Khichdi,સાબુદાણા,ખીચડી,Sabudana,Khichdi,ફરાળી,ફરાળી રેસીપી,Farali Recipe,Farali Recipes,Nashto Recipe,Gujarati Nashto,Gujarati Nashto Recipe,Nasto,Nashta,Nasta,Vrat Recipes,Vrat,Falahar Recipe,Falahari,Falahar Recipes,Falahari Recipes,Healthy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *