લીલો ઓળો – Lilo Odo – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Ringna No Odo

લીલો ઓળો – Lilo Odo Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Ringna No Odo – Dinner Recipe – Tiffin Recipe – Winter Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Lilo Odo at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે લીલો ઓળો કેવી રીતે બનાવવો.

#લીલોઓળો #LiloOdo #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #RingnaNoOdo #DinnerRecipe #TiffinRecipe #WinterRecipe #GujaratiFood #ઓળો #Odo #રીંગણાનોઓળો #રીંગણનોઓળો #Olo #Oro #Odo #Ringan #Ringna #શાક #Shaak #ShaakRecipe #ShaakRecipes #GujaratiShaak #GujaratiShaakRecipe #GujaratiShaakRecipes #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #Dinner #DinnerRecipes #Tiffin #TiffinRecipes #TiffinNuShaak #ટિફિન #ટિફિનરેસીપી #ટિફિનનુંશાક #Winter #WinterRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

લીલો ઓળો,લીલો ઓળો કેવી રીતે બનાવવો,લીલો ઓળો બનાવવાની રીત,લીલો ઓળો રેસીપી,Lilo Odo,Lilo Odo Banavani Rit,Lilo Odo Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Ringna No Odo,Dinner Recipe,Tiffin Recipe,Winter Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,ઓળો,Odo,રીંગણા નો ઓળો,રીંગણ નો ઓળો,Olo,Oro,Odo,Ringan,Ringna,શાક,Shaak,Shaak Recipe,Shaak Recipes,Gujarati Shaak,Gujarati Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipes,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Dinner,Dinner Recipes,Tiffin,Tiffin Recipes,Tiffin Nu Shaak,ટિફિન,ટિફિન રેસીપી,ટિફિન નું શાક,Winter,Winter Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *