લીલી ડુંગરી ની કઢી – Lili Dungri Ni Kadhi – Aru’z Kitchen Gujarati Recipe – Kadhi Recipe in Gujarati

લીલી ડુંગરી ની કઢી – Lili Dungri Ni Kadhi Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Kadhi Recipe in Gujarati – Curry Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Lili Dungri Ni Kadhi at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે લીલી ડુંગરી ની કઢી કેવી રીતે બનાવવી.

#લીલીડુંગરીનીકઢી #LiliDungriNiKadhi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #RecipeinGujarati #CurryRecipe #GujaratiFood #ડુંગરી #ડુંગરીનીકઢી #Dungri #DungriNiKadhi #કઢી #કઢીરેસીપી #કઢીબનાવવાનીરીત #કઢીરેસીપી #Kadhi #Kadhi #Kadhhi #KadhhiRecipe #KadhiRecipe #KadhiRecipes #CurryRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

લીલી ડુંગરી ની કઢી,લીલી ડુંગરી ની કઢી કેવી રીતે બનાવવી,લીલી ડુંગરી ની કઢી બનાવવાની રીત,લીલી ડુંગરી ની કઢી રેસીપી,કઢી,કઢી બનાવવાની રીત,કઢી રેસીપી,Lili Dungri Ni Kadhi,Lili Dungri Ni Kadhi Banavani Rit,Lili Dungri Ni Kadhi Recipe,Kadhi,Kadhi Banavani Rit,Kadhi Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Kadhi,Recipe in Gujarati,Curry Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,ડુંગરી,ડુંગરી ની કઢી,Dungri,Dungri Ni Kadhi,કઢી,કઢી રેસીપી,કઢી બનાવવાની રીત,કઢી રેસીપી,Kadhi,Kadhi,Kadhhi,Kadhhi Recipe,Kadhi Recipe,Kadhi Recipes,Curry Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *