લસણિયું પાલક – Lasaniyu Palak – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Tiffin

લસણિયું પાલક – Lasaniyu Palak Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Tiffin Nu Shaak

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Lasaniyu Palak at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે લસણિયું પાલક કેવી રીતે બનાવવું.

#લસણિયુંપાલક #LasaniyuPalak #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #TiffinNuShaak #GujaratiFood #લસણ #પાલક #પાલકનુંશાક #લસણિયું #લસણિયુંશાક #પાલકશાક #પાલકરેસીપી #Lasan #Palak #Lasaniyu #PalakNuShaak #PalakShaak #PalakRecipe #PalakRecipes #શાક #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #GujaratiShaak #ShaakRecipe #GujaratiShaakRecipe #Tiffin #TiffinRecipe #TiffinRecipes #ટિફિન #ટિફિનરેસીપી #ટિફિનનુંશાક #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

લસણિયું પાલક,લસણિયું પાલક કેવી રીતે બનાવવું,લસણિયું પાલક બનાવવાની રીત,લસણિયું પાલક રેસીપી,Lasaniyu Palak,Lasaniyu Palak Banavani Rit,Lasaniyu Palak Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Tiffin Nu Shaak,Aru’z,Aruz Kitchen,Aruz,Aru’s Kitchen,Aru’s,Arus Kitchen,Arus,Gujarati Food,લસણ,પાલક,પાલક નું શાક,લસણિયું,લસણિયું શાક,પાલક શાક,પાલક રેસીપી,Lasan,Palak,Lasaniyu,Palak Nu Shaak,Palak Shaak,Palak Recipe,Palak Recipes,શાક,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Gujarati Shaak,Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipe,Tiffin,Tiffin Recipe,Tiffin Recipes,ટિફિન,ટિફિન રેસીપી,ટિફિન નું શાક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *