રતાળુ ફ્રાઈસ – Ratalu Fries – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Nashto – Farali Ratalu French Fries

રતાળુ ફ્રાઈસ – Ratalu Fries Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Nashto Recipe in Gujarati – Farali Recipe – Falahar Recipe – Vrat Recipe – Ratalu French Fries

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Ratalu Fries at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે રતાળુ ફ્રાઈસ કેવી રીતે બનાવવી.

#રતાળુફ્રાઈસ #RataluFries #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Nashto #RecipeinGujarati #FaraliRecipe #FalaharRecipe #VratRecipe #RataluFrenchFries #GujaratiFood #રતાળુનીફ્રેન્ચફ્રાઈસ #રતાળુ #ફ્રાઈસ #રતાળુફ્રેન્ચફ્રાઈસ #ફ્રેન્ચફ્રાઈસ #ફ્રાઈસ #Ratalu #Fries #RataluNiFrenchFries #FrenchFries #NashtoRecipe #NashtoRecipes #GujaratiNashto #GujaratiNashtoRecipe #GujaratiNashtoRecipes #Nasto #NastoRecipe #NastoRecipes #GujaratiNasto #GujaratiNastoRecipe #GujaratiNastoRecipes #નાશ્તો #નાસ્તો #નાશ્તા #નાસ્તા #Farali #FaraliRecipes #ફરાળી #Falahar #FalaharRecipes #ફળાહાર #VratRecipes #Vrat #વ્રતરેસીપી #ફરાળીફ્રેન્ચફ્રાઈસ #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

રતાળુ ફ્રાઈસ,રતાળુ ફ્રાઈસ કેવી રીતે બનાવવી,રતાળુ ફ્રાઈસ બનાવવાની રીત,રતાળુ ફ્રાઈસ રેસીપી,Ratalu Fries,Ratalu Fries Banavani Rit,Ratalu Fries Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Nashto,Recipe in Gujarati,Farali Recipe,Falahar Recipe,Vrat Recipe,Ratalu French Fries,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,રતાળુ ની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ,રતાળુ,ફ્રાઈસ,રતાળુ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ,ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ,ફ્રાઈસ,Ratalu,Fries,Ratalu Ni French Fries,French Fries,Nashto Recipe,Nashto Recipes,Gujarati Nashto,Gujarati Nashto Recipe,Gujarati Nashto Recipes,Nasto,Nasto Recipe,Nasto Recipes,Gujarati Nasto,Gujarati Nasto Recipe,Gujarati Nasto Recipes,નાશ્તો,નાસ્તો,નાશ્તા,નાસ્તા,Farali,Farali Recipes,ફરાળી,Falahar,Falahar Recipes,ફળાહાર,Vrat Recipes,Vrat,વ્રત રેસીપી,ફરાળી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *