મેથી ની કઢી – Methi Ni Kadhi – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Kadhi Recipe in Gujarati – Dinner

મેથી ની કઢી – Methi Ni Kadhi Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Kadhi Recipe in Gujarati – Dinner Recipe – Curry Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Methi Ni Kadhi at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે મેથી ની કઢી કેવી રીતે બનાવવી.

#મેથીનીકઢી #MethiNiKadhi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Kadhi #RecipeinGujarati #DinnerRecipe #CurryRecipe #GujaratiFood #મેથી #મેથીકઢી #Methi #MethiKadhi #કઢી #કઢીરેસીપી #કઢીબનાવવાનીરીત #કઢીરેસીપી #Kadhi #Kadhi #Kadhhi #KadhhiRecipe #KadhiRecipe #KadhiRecipes #Dinner #DinnerRecipes #CurryRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

મેથી ની કઢી,મેથી ની કઢી કેવી રીતે બનાવવી,મેથી ની કઢી બનાવવાની રીત,મેથી ની કઢી રેસીપી,કઢી,કઢી બનાવવાની રીત,કઢી રેસીપી,Methi Ni Kadhi,Methi Ni Kadhi Banavani Rit,Methi Ni Kadhi Recipe,Kadhi,Kadhi Banavani Rit,Kadhi Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Kadhi,Recipe in Gujarati,Dinner Recipe,Curry Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,મેથી,મેથી કઢી,Methi,Methi Kadhi,કઢી,કઢી રેસીપી,કઢી બનાવવાની રીત,કઢી રેસીપી,Kadhi,Kadhi,Kadhhi,Kadhhi Recipe,Kadhi Recipe,Kadhi Recipes,Dinner,Dinner Recipes,Curry Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *