બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો Bafela Ringna No Odo Aru’z Kitchen Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati

બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો – Bafela Ringna No Odo Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Dinner Recipe – Kathiyawadi Recipe – Tiffin Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Bafela Ringna No Odo at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો કેવી રીતે બનાવવો.

#બાફેલારીંગણાંનોઓળો #BafelaRingnaNoOdo #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #DinnerRecipe #KathiyawadiRecipe #TiffinRecipe #GujaratiFood
#રીંગણાં #ઓળો #રીંગણાંનોઓળો #રીંગણ #રીંગણનોઓળો #Ringna #Ringan #Odo #RinganNoOdo #RingnaNoOdo #Oro #Olo #કાઠિયાવાડી #Kathiyawadi #Shaak #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #ShaakBanavaniRit #ShaakRecipe #GujaratiShaak #GujaratiShaakRecipe #GujaratiShaakRecipes #કાઠિયાવાડીરેસીપી #કાઠિયાવાડીશાક #Kathiyawadi #KathiyawadiRecipe #KathiyawadiRecipes #Dinner #DinnerRecipes #TiffinRecipe #TiffinRecipes #TiffinNuShaak #ટિફિન #ટિફિનરેસીપી #ટિફિનનુંશાક #IndianRecipe #IndianCurry #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો,બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો કેવી રીતે બનાવવો,બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો બનાવવાની રીત,બાફેલા રીંગણાં નો ઓળો રેસીપી,Bafela Ringna No Odo,Bafela Ringna No Odo Banavani Rit,Bafela Ringna No Odo Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Dinner Recipe,Kathiyawadi Recipe,Tiffin Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,રીંગણાં,ઓળો,રીંગણાં નો ઓળો,રીંગણ,રીંગણ નો ઓળો,Ringna,Ringan,Odo,Ringan No Odo,Ringna No Odo,Oro,Olo,કાઠિયાવાડી,Kathiyawadi,Shaak,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Shaak Banavani Rit,Shaak Recipe,Gujarati Shaak,Gujarati Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipes,કાઠિયાવાડી રેસીપી,કાઠિયાવાડી શાક,Kathiyawadi,Kathiyawadi Recipe,Kathiyawadi Recipes,Dinner,Dinner Recipes,Tiffin Recipe,Tiffin Recipes,Tiffin Nu Shaak,ટિફિન,ટિફિન રેસીપી,ટિફિન નું શાક,Indian Recipe,Indian Curry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *