બટેટા ની પત્રી અને બી – Bateta Ni Patri Ane Bee – Aru’z Kitchen – Gujarati Shaak Recipe – Dinner

બટેટા ની પત્રી અને બી – Bateta Ni Patri Ane Bee Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Dinner Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Bateta Ni Patri Ane Bee at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે બટેટા ની પત્રી અને બી કેવી રીતે બનાવવા.

#બટેટાનીપત્રીઅનેબી #BatetaNiPatriAneBee #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #DinnerRecipe #GujaratiFood #બટેટાનીપત્રી #બી #બીબટેટા #બટેટા #બટેટાનુંશાક #બટેકા #બટેકાનુંશાક #બટેકારેસીપી #Bateta #BeeBateta #BatetaNuShaak #Bee #ShaakRecipe #Bateka #BatekaRecipe #BatekaRecipes #BatekaNuShaak #GujaratiShaak #GujaratiShaakRecipe #GujaratiShaakRecipes #ShaakRecipes #શાક #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #Dinner #DinnerRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

બટેટા ની પત્રી અને બી,બટેટા ની પત્રી અને બી કેવી રીતે બનાવવા,બટેટા ની પત્રી અને બી બનાવવાની રીત,બટેટા ની પત્રી અને બી રેસીપી,Bateta Ni Patri Ane Bee,Bateta Ni Patri Ane Bee Banavani Rit,Bateta Ni Patri Ane Bee Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Dinner Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,GujaratiFood,બટેટા ની પત્રી,બી,બી બટેટા,બટેટા,બટેટા નું શાક,બટેકા,બટેકા નું શાક,બટેકા રેસીપી,Bateta,Bee Bateta,Bateta Nu Shaak,Bee,Shaak Recipe,Bateka,Bateka Recipe,Bateka Recipes,Bateka Nu Shaak,Gujarati Shaak,Gujarati Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipes,Shaak Recipes,શાક,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Dinner,Dinner Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *