પાપડી ગાઠીયા નું શાક – Paapdi Gathiya Nu Shaak – Aru’z Kitchen – Gujarati Shaak Recipe – Dinner

પાપડી ગાઠીયા નું શાક – Paapdi Gathiya Nu Shaak Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Dinner Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Paapdi Gathiya Nu Shaak at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે પાપડી ગાઠીયા નું શાક કેવી રીતે બનાવવું.

#પાપડીગાઠીયાનુંશાક #PaapdiGathiyaNuShaak #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #DinnerRecipe #GujaratiFood #પાપડીગાઠીયા #પાપડી #ગાઠીયા #ગાઠીયાનુંશાક #PaapdiGathiya #Paapdi #Gathiya #GathiyaNuShaak #GujaratiShaak #GujaratiShaakRecipe #GujaratiShaakRecipes #ShaakRecipes #શાક #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #Dinner #DinnerRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

પાપડી ગાઠીયા નું શાક,પાપડી ગાઠીયા નું શાક કેવી રીતે બનાવવું,પાપડી ગાઠીયા નું શાક બનાવવાની રીત,પાપડી ગાઠીયા નું શાક રેસીપી,Paapdi Gathiya Nu Shaak,Paapdi Gathiya Nu Shaak Banavani Rit,Paapdi Gathiya Nu Shaak Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Dinner Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,પાપડી ગાઠીયા,પાપડી,ગાઠીયા,ગાઠીયા નું શાક,Paapdi Gathiya,Paapdi,Gathiya,Gathiya Nu Shaak,Gujarati Shaak,Gujarati Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipes,Shaak Recipes,શાક,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Dinner,Dinner Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *