તલ સાકરી – Tal Sakri – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Traditional Sweet Recipe – Visrati Vangi

તલ સાકરી – Tal Sakri Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Sweet Recipe in Gujarati – Mithai – Traditional Sweet Recipe – Visrati Vangi – Farali

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Tal Sakri at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે તલ સાકરી કેવી રીતે બનાવવી.

#તલસાકરી #TalSakri #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Sweet #RecipeinGujarati #Mithai #TraditionalSweetRecipe #VisratiVangi #Farali #GujaratiFood #SweetRecipe #GujaratiSweet #GujaratiSweetRecipe #MithaiRecipe #MithaiRecipes #મીઠાઈ #મીઠાઈરેસીપી #Traditional #TraditionalRecipe #TraditionalRecipes #FaraliRecipe #FaraliRecipes #ફરાળી #ફરાળીરેસીપી #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

તલ સાકરી,તલ સાકરી કેવી રીતે બનાવવી,તલ સાકરી બનાવવાની રીત,તલ સાકરી રેસીપી,Tal Sakri,Tal Sakri Banavani Rit,Tal Sakri Recipe,Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe,Sweet,Recipe in Gujarati,Mithai,Traditional Sweet Recipe,Visrati Vangi,Farali,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,Sweet Recipe,Gujarati Sweet,Gujarati Sweet Recipe,Mithai Recipe,Mithai Recipes,મીઠાઈ,મીઠાઈ રેસીપી,Traditional,Traditional Recipe,Traditional Recipes,Farali Recipe,Farali Recipes,ફરાળી,ફરાળી રેસીપી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *