ચણા ની દાળ નો હલવો – Chana Ni Dal No Halvo Aru’z Kitchen Gujarati Recipe – Sweet Recipe in Gujarati

ચણા ની દાળ નો હલવો – Chana Ni Dal No Halvo Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Sweet – Mithai Recipe in Gujarati – Dessert

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Chana Ni Dal No Halvo at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે ચણા ની દાળ નો હલવો કેવી રીતે બનાવવો.

#ચણાનીદાળનોહલવો #ChanaNiDalNoHalvo #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Sweet #Mithai #RecipeinGujarati #Dessert #GujaratiFood #ચણા #ચણાનીદાળ #ચણારેસીપી #Chana #ChanaNiDal #ChanaDaal #ChanaDaalHalwa #ChanaDalHalvo #ChanaRecipe #હલવો #હલવોબનાવવાનીરીત #હલવોરેસીપી #Halvo #HalvoBanavaniRit #HalvoRecipe #Halwo #SweetRecipe #GujaratiSweet #GujaratiSweetRecipe #MithaiRecipe #મીઠાઈ #મીઠાઈરેસીપી #DessertRecipe #IndianDessert #IndianDessertRecipe

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

ચણા ની દાળ નો હલવો,ચણા ની દાળ નો હલવો કેવી રીતે બનાવવો,ચણા ની દાળ નો હલવો બનાવવાની રીત,ચણા ની દાળ નો હલવો રેસીપી,Chana Ni Dal No Halvo,Chana Ni Dal No Halvo Banavani Rit,Chana Ni Dal No Halvo Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Sweet,Mithai,Recipe in Gujarati,Dessert,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,ચણા,ચણા ની દાળ,ચણા રેસીપી,Chana,Chana Ni Dal,Chana Daal,Chana Daal Halwa,Chana Dal Halvo,Chana Recipe,હલવો,હલવો બનાવવાની રીત,હલવો રેસીપી,Halvo,Halvo Banavani Rit,Halvo Recipe,Halwo,Sweet Recipe,Gujarati Sweet,Gujarati Sweet Recipe,Mithai Recipe,મીઠાઈ,મીઠાઈ રેસીપી,Dessert Recipe,Indian Dessert,Indian Dessert Recipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *