ઘેંસ – Ghens – Aru’z Kitchen – Traditional Gujarati Recipe – Rice Recipe in Gujarati – Visrati Vangi

ઘેંસ – Ghens Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Rice Recipe in Gujarati – Traditional Recipe – Visrati Vangi – Healthy Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Ghens at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે ઘેંસ કેવી રીતે બનાવવી.

#ઘેંસ #Ghens #AruzKitchen #GujaratiRecipe #RiceRecipe #RecipeinGujarati #TraditionalRecipe #VisratiVangi #HealthyRecipe #GujaratiFood #Ghes #RiceRecipes #Rice #Traditional #TraditionalFood #TraditionalFoods #TraditionalRecipe #TraditionalRecipes #TraditionalGujaratiRecipe #TraditionalGujaratiFood

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *