ગાજર ની બરફી – Gajar Ni Barfi – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Sweet Recipe in Gujarati – Farali

ગાજર ની બરફી – Gajar Ni Barfi Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Sweet Recipe in Gujarati – Mithai – Farali Recipe – Falahar – Vrat Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Gajar Ni Barfi at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે ગાજર ની બરફી કેવી રીતે બનાવવી.

#ગાજરનીબરફી #GajarNiBarfi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Sweet #RecipeinGujarati #Mithai #FaraliRecipe #Falahar #VratRecipe #GujaratiFood #ગાજરબરફી #ગાજર #બરફી #GajarBarfi #Gajar #Barfi #BarfiBanavaniRit #BarfiRecipe #BarfiRecipes #SweetRecipe #SweetRecipes #GujaratiSweet #GujaratiSweetRecipe #GujaratiSweetRecipes #MithaiRecipe #MithaiRecipes #મીઠાઈ #ફરાળી #ફરાળીરેસીપી #FaraliRecipes #FalaharRecipe #FalaharRecipes #Vrat #VratRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

ગાજર ની બરફી,ગાજર ની બરફી કેવી રીતે બનાવવી,ગાજર ની બરફી બનાવવાની રીત,ગાજર ની બરફી રેસીપી,બરફી,ગાજર ની બરફી,બરફી બનાવવાની રીત,બરફી રેસીપી,Gajar Ni Barfi,Gajar Ni Barfi Banavani Rit,Gajar Ni Barfi Recipe,Barfi,Barfi Banavani Rit,Barfi Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Sweet,Recipe in Gujarati,Mithai,Farali Recipe,Falahar,Vrat Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,ગાજર બરફી,ગાજર,બરફી,Gajar Barfi,Gajar,Barfi,Barfi Banavani Rit,Barfi Recipe,Barfi Recipes,Sweet Recipe,Sweet Recipes,Gujarati Sweet,Gujarati Sweet Recipe,Gujarati Sweet Recipes,Mithai Recipe,Mithai Recipes,મીઠાઈ,ફરાળી,ફરાળી રેસીપી,Farali Recipes,Falahar Recipe,Falahar Recipes,Vrat,Vrat Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *