કાકડી નું શાક – Kakdi Nu Shaak – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Tiffin

કાકડી નું શાક – Kakdi Nu Shaak Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Shaak Recipe in Gujarati – Tiffin Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Kakdi Nu Shaak at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે કાકડી નું શાક કેવી રીતે બનાવવું.

#કાકડીનુંશાક #KakdiNuShaak #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Shaak #RecipeinGujarati #TiffinRecipe #GujaratiFood #કાકડી #શાક #Kakdi #Shaak #ShaakRecipe #ShaakRecipes #GujaratiShaak #GujaratiShaakRecipe #GujaratiShaakRecipes #શાકબનાવવાનીરીત #શાકરેસીપી #Tiffin #TiffinRecipes #TiffinNuShaak #ટિફિન #ટિફિનરેસીપી #ટિફિનનુંશાક #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

કાકડી નું શાક,કાકડી નું શાક કેવી રીતે બનાવવું,કાકડી નું શાક બનાવવાની રીત,કાકડી નું શાક રેસીપી,Kakdi Nu Shaak,Kakdi Nu Shaak Banavani Rit,Kakdi Nu Shaak Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Shaak,Recipe in Gujarati,Tiffin Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,કાકડી,શાક,Kakdi,Shaak,Shaak Recipe,Shaak Recipes,Gujarati Shaak,Gujarati Shaak Recipe,Gujarati Shaak Recipes,શાક બનાવવાની રીત,શાક રેસીપી,Tiffin,Tiffin Recipes,Tiffin Nu Shaak,ટિફિન,ટિફિન રેસીપી,ટિફિન નું શાક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *