ઓનિયન સૂપ – Onion Soup – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Soup Recipe in Gujarati – Winter Recipe

ઓનિયન સૂપ – Onion Soup Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Soup Recipe in Gujarati – Winter Recipe – French Onion Soup – Healthy Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Onion Soup at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે ઓનિયન સૂપ કેવી રીતે બનાવવું.

#ઓનિયનસૂપ #OnionSoup #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Soup #RecipeinGujarati #WinterRecipe #FrenchOnionSoup #HealthyRecipe #GujaratiFood #સૂપ #Soup #Winter #WinterRecipes #Healthy #HealthyRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

ઓનિયન સૂપ,ઓનિયન સૂપ કેવી રીતે બનાવવું,ઓનિયન સૂપ બનાવવાની રીત,ઓનિયન સૂપ રેસીપી,સૂપ,સૂપ બનાવવાની રીત,સૂપ રેસીપી,Onion Soup,Onion Soup Banavani Rit,Onion Soup Recipe,Soup,Soup Banavani Rit,Soup Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Soup,Recipe in Gujarati,Winter Recipe,French Onion Soup,Healthy Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Recipe,સૂપ,Soup,Winter,Winter Recipes,Healthy,Healthy Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *