આથેલા આમળા – Aathela Amla – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Athana Recipe in Gujarati – Athanu

આથેલા આમળા – Aathela Amla Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Athana Recipe in Gujarati – Athanu – Pickles Gooseberry – Healthy Recipe

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Aathela Amla at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે આથેલા આમળા કેવી રીતે બનાવવા.

#આથેલાઆમળા #AathelaAmla #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Athanu #RecipeinGujarati #IndianPickleRecipe #PicklesGooseberry #HealthyRecipe #GujaratiFood #આમળા #Amla #અથાણું #Athanu #Achar #Achaar #AchaarRecipe #Pickle #IndianPickle #GujaratiAthanu #AthanuRecipe #GujaratiAthanuRecipe #GujaratiPickleRecipe #Pickles #Gooseberry #GooseberryPickle #Healthy #HealthyRecipes #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

આથેલા આમળા,આથેલા આમળા કેવી રીતે બનાવવા,આથેલા આમળા બનાવવાની રીત,આથેલા આમળા રેસીપી,Aathela Amla,Aathela Amla Banavani Rit,Aathela Amla Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Athana,Recipe in Gujarati,Athanu,Pickles Gooseberry,Healthy Recipe,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,આમળા,Amla,અથાણું,Athanu,Achar,Achaar,Achaar Recipe,Pickle,Indian Pickle,Gujarati Athanu,Athanu Recipe,Gujarati Athanu Recipe,Gujarati Pickle Recipe,Pickles,Gooseberry,Gooseberry Pickle,Healthy,Healthy Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *